Monitoring als innovatieproject

Gepubliceerd op 1 december 2020

Het onderwerp monitoring van klimaatadaptatie staat bij veel overheden op de agenda, maar komt in de praktijk nog langzaam op gang. Wij willen overheden op weg helpen met het monitoren van klimaatadaptatie door kennis en methodes op dat gebied te ontwikkelen. Daarom hebben we het onderwerp in 2020 voor onszelf uitgeroepen tot nieuw innovatieproject. 

Waarom is monitoring belangrijk?
Overheden zijn wel aan de slag met klimaatadaptatie, maar vragen zich af of ze op de goede weg zijn. Wat zijn de resultaten van de kennisontwikkeling, ambities en maatregelen waaraan ze gewerkt hebben? Monitoring kan overheden helpen om daar inzicht in te krijgen en hun klimaatadaptatiebeleid daarop af te stemmen. Daarom staat het onderwerp steeds vaker op de beleidsagenda van provincies, gemeenten en waterschappen. Toch komt monitoring in de praktijk nog maar langzaam op gang. Dat is logisch, want het is een ingewikkeld onderwerp.

Waarom is monitoring ingewikkeld? 
Monitoring is vooral ingewikkeld omdat je zoveel verschillende processen en uitkomsten kunt monitoren. Bij overheden bestaan er daarom verschillende verwachtingen en beelden rondom monitoring, wat het lastig maakt om ermee aan de slag te gaan. Ten eerste hebben de verschillende klimaateffecten meerdere gevolgen, zoals de NAS-bollenschema’s duidelijk laten zien. Voor verschillende van die gevolgen bestaan er klimaatadaptieve maatregelen. Welke hiervan ga je monitoren? Naast maatregelen kun je ook monitoren of adaptatiebeleid goed wordt uitgevoerd. Of je kunt monitoren welke resultaten bepaald beleid oplevert. En dan zijn er ook nog verschillende methoden en instrumenten waarmee je kunt meten. Hier moet je als overheid steeds keuzes in maken. Bovendien moet je bij monitoring investeringen doen voor de toekomst en vraagt het om een aanpak voor de langere termijn. Daarnaast associëren sommigen monitoren met ‘afrekenen’. Het opzetten van een monitor kan daarom bestuurlijk gevoelig liggen. Voor anderen is monitoren vooral een middel om de vinger aan de pols te houden.

Hoe willen we overheden helpen?
Monitoring is een belangrijk middel voor overheden om goede keuzes te maken in hun klimaatadaptatiebeleid. Daarom willen we kennis en methodes ontwikkelen die overheden kunnen gebruiken om klimaatadaptatie te monitoren. Daarvoor hebben we eerst geïnventariseerd aan welke vormen van monitoring lokale en regionale overheden vooral behoefte hebben, en wat de knelpunten zijn. We verzamelen ervaringen van overheden en onderzoeken samen met hen hoe een praktische monitoringssystematiek eruit zou kunnen zien. Bij ons onderzoek gaan we dus uit van de vraag van overheden, en verbinden die aan de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook kijken we naar wat er internationaal gebeurt op het gebied van monitoring, bijvoorbeeld in ons portalennetwerk KE4CAP.

Meer informatie
Wil je meer weten over onze ambities rond monitoring? Ga dan naar de projectpagina Monitoring Lab Klimaatadaptatie.

Partners