Bangladesh Deltaplan 2100

Net als Nederland moet Bangladesh het hoofd boven water houden in een dynamische delta. Door de effecten van klimaatverandering worden deze uitdagingen in de toekomst nog groter. Nederland bereidt zich daar al op voor met haar Deltaprogramma. Bangladesh heeft vorig jaar met Nederland de handen ineengeslagen om een Deltaplan voor Bangladesh op te stellen. Het gaat om een Deltaplan dat antwoorden geeft op de problemen van nu, maar vooral ook anticipeert op wat er gaat komen. Praktisch, visionair en toekomstbestendig. CAS is betrokken bij het opstellen van het Bangladesh Delta Plan 2100 (BDP2100). Doel van het BDP2100 is om een duurzame en gedragen strategie en een uitvoeringsprogramma te ontwikkelen voor de watergerelateerde problemen in het land

Delta Atlas
Allereerst hebben we een interactieve Delta Atlas gemaakt die de bewustwording vergroot en de complexiteit vat op een praktische en toegankelijke manier. De Atlas is daarmee de eerste stap in een oplossingsgericht proces op weg naar een veiliger Bangladesh. Om ervoor te zorgen dat de Delta Atlas functioneel is voor alle lagen van de samenleving van Bangladesh wordt er aandacht besteed aan drie componenten. Ten eerste moet de Atlas voor iedereen toegankelijk zijn. Zowel de beleidsmaker als de plaatselijke boer moet de Atlas kunnen snappen en gebruiken. Ten tweede is de Atlas interactief en gelaagd. Dit is vooral voor Bangladesh nuttig omdat alles daar met elkaar in verbinding staat. Boeren bewerken daar bijvoorbeeld niet alleen land, maar vangen ook vis. Door de interactiviteit van de Atlas kan een boer alle aspecten die op hem van toepassing zijn over elkaar heen leggen zodat hij een volledig beeld van zijn situatie krijgt. Pas dan kan er adequaat op de situatie worden gereageerd. Ten derde kun je aan de Atlas een tijdsbepaling toevoegen. Met het BDP 2100 wil Bangladesh langetermijnoplossingen vinden voor haar deltaproblemen. Om daarin de juiste keuzes te maken is het goed om de mensen te laten zien wat er in situatie A, B, C of D over 10 of 25 jaar kan gebeuren. Dan worden mensen ook bewust van de noodzaak van het werken aan oplossingen. De Atlas is een basis voor de Delta Ateliers, de volgende stap in het proces van de BDP 2100.

Delta Ateliers
Deze Ateliers zijn creatieve en interactieve bijeenkomsten waar de dialoog wordt aangegaan over de huidige problemen en de kansen voor oplossingen. Ook worden deze Ateliers gebruikt om de in kaart gebrachte situaties te valideren. Er wordt gekeken of de informatie die in de Atlas staat ook daadwerkelijk overeenkomt met wat de mensen in dat gebied ervaren. De Delta Ateliers zijn belangrijk voor het vinden van bruikbare strategieën voor in het toekomstige Deltaplan.  Door middel van de Atlas en de dialoog komen mensen tijdens deze Ateliers tot mogelijke oplossingen. De Ateliers worden zowel op nationaal niveau als in vijf typerende en verschillende regio’s in Bangeladesh gehouden. Hiermee wordt ook duidelijk wat generieke strategieën moeten zijn en specifieke maatregelen kunnen worden.

Download hier het verslag van het Delta Atelier Haor en het verslag van het Delta Atelier Barind.

Rapid assessment tool
Het ontwikkelen van klimaatadaptatiestrategieën vereist het maken van keuzes en afwegingen tussen verschillende belangen. De onzekerheden over de toekomstige klimaatimpacts, de betrokkenheid van verschillende stakeholders en de conflicterende belangen maken dit proces in Bangladesh erg complex. 

Het "rapid assessment tool" ondersteunt de ontwikkeling van robuuste en samenhangende adaptatiestrategieën. De tool is gebaseerd op een multi-criteria methode en beoordeelt verschillende adaptatiestrategieën op aspecten van effectiviteit, duurzaamheid en implementatie. De laagdrempelige tool is ontwikkeld in Excel waardoor de resultaten van de beoordeling direct kunnen worden verkregen. Hierdoor kan men de tool al in een one-day workshop toepassen.  

De tool ondersteunt het ontwerpproces, beoordeelt strategieën op sterke en zwakke punten en is een krachting hulpmiddel voor het betrekken van stakeholders en het initiëren van discussies.

Partners