Over CAS

Stichting Climate Adaptation Services (CAS) is een non-profit organisatie die producten en diensten biedt om te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. CAS ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht in (lokale) klimaateffecten en reikt methoden en tools aan die helpen bij het klimaatbestendig maken van gebieden.

CAS is opgericht vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (2008-2014) en bouwt voort op de kennis en ervaring die in dit programma is opgedaan. Samen met diverse kennisinstellingen en adviesbureaus werken we gezamenlijk aan de actualisatie van de klimaateffectatlas en aan het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie; hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland.  

We hebben voor tientallen gemeenten, waterschappen en provincies de huidige en toekomstige effecten van een veranderend klimaat in beeld gebracht en bijgedragen aan klimaatateliers. Binnen Europa zijn we actief bij het ontwikkelen van climate services, onder andere via Era4CS en Copernicus. Daarnaast voeren we projecten uit in Zuidoost-Azië. De projectenkaart geeft een overzicht. 

Ons uitgangspunt is ‘keep it simple’. Focus op die informatie waar de lokale ambtenaar, waterdeskundige, adviseur of andere professional verder mee kan.   

Locatie
CAS is gevestigd in de Bussumse watertoren, het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland (stand 2011). Lees meer over de watertoren op de contactpagina

Het CAS Team

   

Hasse Goosen

Hasse Goosen (PhD) is oprichter en directeur van stichting CAS. Daarnaast is hij bij Alterra-WageningenUR werkzaam als projectleider op het gebied van klimaatadaptatie. Hasse heeft als projectleider de Klimaateffectatlas en het kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie opgezet. Hij heeft een achtergrond als milieuwetenschapper en is gespecialiseerd in het ontwikkelen en toepassen van instrumenten voor visualisatie en ontwerp van adaptatieplannen en strategieën. Hasse heeft diverse gemeenten, provincies en waterschappen ondersteund bij adaptatiebeleid.

   

Arjen Koekoek

Arjen Koekoek (MSc) is adviseur klimaatadaptatie en GIS-expert. Centraal in zijn werk staat het laagdrempelig visualiseren van klimaatinformatie. Hij is opgeleid als planoloog (MSc) en als geo-informaticus (MSc). De afgelopen 7 jaar is hij actief op het gebied van klimaatadaptatie en verbindt hij zijn kennis van beschikbare gegevens met de behoeften van gebruikers. Als projectleider heeft hij de ontwikkeling van verschillende producten begeleid in binnen- en buitenland. Sinds de oprichting van CAS is Arjen verantwoordelijk voor de organisatie van de geografische informatie binnen de verschillende producten, zoals de Klimaateffectatlas en de Story Maps. 

   

Menno van Bijsterveldt

Menno van Bijsterveldt (MSc) is adviseur klimaatadaptatie en heeft een expertise in het visualiseren en het ontsluiten van klimaatinformatie. Met behulp van visualisaties brengt hij nieuwe dimensies aan om met complexe klimaatkennis om te gaan. Hij is opgeleid in de klimaatwetenschappen (MSc) en is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie en de Klimaateffectatlas. Op dit moment is Menno de drijvende kracht achter de redactie, de helpdesk en het beheer en onderhoud van het kennisportaal. Binnen CAS is hij verantwoordelijk voor de organisatie en het ontsluiten van klimaatinformatie via o.a. kennisportalen en interactieve klimaatatlassen. Daarnaast heeft Menno de klimaatkosten tool ontwikkeld en toegepast op verschillende gemeentes binnen Nederland.

   

Marit Heinen

Marit Heinen (MSc) heeft door haar werk als projectbegeleider bij de twee nationale onderzoeksprogramma’s Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat brede kennis opgebouwd over alles wat te maken heeft met klimaatverandering. Zij organiseert bijeenkomsten, coördineert projecten en draagt bij aan rapporten en publicaties. Naast haar inhoudelijke bijdrage aan projecten, is Marit binnen CAS het eerste aanspreekpunt voor alle praktische zaken.

   

Kim van Nieuwaal

Kim van Nieuwaal (PhD) is gespecialiseerd in het raakvlak tussen wetenschap en beleid op het gebied van klimaatadaptatie. Hij is 7 jaar lang programmamanager van het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat geweest. Hij adviseert partijen zoals ministeries, provincies, waterschappen, universiteiten en bedrijven. Hij draagt bij aan Stichting CAS met zijn expertise op het gebied van kennismanagement en zijn nationale en internationale netwerk op gebied van klimaatadaptatie.

   

Onno Piek

Onno Piek is controller en zorgt voor alle financiële zaken binnen CAS. Hij heeft voor verschillende bedrijven en overheden gewerkt voor hij in 2008 in de klimaatwereld terecht kwam. Eerst werkte hij bij het onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte en later ook bij het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Beide programma’s zijn onder Onno’s leiding financieel succesvol afgerond.

Eva Boon

Eva Boon is projectmedewerker en heeft een achtergrond in Environmental Governance, een onderzoeksmaster aan de Universiteit Utrecht. Voor CAS deed zij haar afstudeeronderzoek naar de Klimaateffectatlas en evalueerde de bruikbaarheid hiervan. Hiertoe interviewde zij wetenschappers, consultants en beleidsmakers van vijf gemeenten. Het onderzoek richtte zich o.a. op het begrijpen van de context van beleidsmakers en wetenschappers en hoe dit de bruikbaarheid van klimaatinformatie beïnvloedt. Hiernaast werd onderzocht welke rol co-productie processen (kunnen) spelen in het genereren van bruikbare klimaatinformatie.

Felix van Veldhoven

Felix van Veldhoven (MA) is adviseur klimaatadaptatie en specialist op het gebied van geo-informatie. Als sociaal geograaf en planoloog zet hij zijn Geo-ICT-kennis in om slimme en duurzame oplossingen voor onze leefomgeving te ontwikkelen. Als consultant adviseerde hij klanten als het ministerie van IenW, RWS, Network Rail, ProRail, provincies, gemeenten en waterschappen over het inrichten, gebruik en beheer van geografische informatiesystemen. Hij specialiseerde zich in decision support systems voor planvorming en deed ervaring op met het organiseren en begeleiden van ruimtelijke planvormingsprocessen met behulp van touch tables. Felix heeft zich sterk kunnen ontwikkelen in het verrichten van ruimtelijke analyses en schept een groot genoegen in het doorgronden en oplossen van complexe geografische problemen.

Merlijn van Selm

Merlijn van Selm is projectmedewerker. Tijdens zijn master Water Science and Management aan de Universiteit Utrecht kwam hij in aanraking met het thema klimaatadaptatie. Dankzij zijn brede achtergrond is hij goed in staat de brug te slaan tussen de meer wetenschappelijke klimaatinformatie en de bredere socio-economische context waarin die informatie moet worden gebruikt.