Overzicht projecten

Scroll naar beneden

Platform klimaatadaptatie Brabant

Om kennis en ervaringen omtrent adaptatie in de provincie te verzamelen en ontsluiten ontwikkelt CAS een online platform voor klimaatadaptatie in de provincie Brabant.

Platform klimaatadaptatie Brabant

Schade door extreem weer in Haarlem neemt toe

Haarlem had het afgelopen decennium enkele malen met extreem weer te maken. Door klimaatverandering neemt het risico op overlast en schade toe. Het onderzoek laat zien dat Haarlem steeds meer hinder gaan ondervinden van de effecten van klimaatverandering.

Schade door extreem weer in Haarlem neemt toe

Touch Table Training voor het Bangladesh Delta Plan 2100

In de laatste fase van het Bangladesh Delta Plan 2100 project ligt de focus op implementatie. Belangrijk onderdeel hiervan is de overdracht van kennis en tools naar de verschillende partijen in Bangladesh die verder moeten met het implementeren van het Deltaplan.

Touch Table Training voor het Bangladesh Delta Plan 2100

Adaptatie-instrumentarium Vlaanderen

CAS heeft met twee partners onderzocht hoe een adaptatie-instrumentarium voor Vlaanderen eruit zou kunnen zien. Het zal gemeenten en steden met een instrumentarium minder moeite kosten om klimaatadaptatiebeleid op te zetten en zo hun kwetsbaarheid te verminderen.

Adaptatie-instrumentarium Vlaanderen

Schadekosten klimaat in Amersfoort

Klimaatadaptatie, investeren in aanpassingen aan klimaatverandering, dat kost toch alleen maar geld? Of levert het ook wat op? De gemeente Amersfoort vroeg ons om te berekenen welke schadekosten kunnen worden voorkomen.

Schadekosten klimaat in Amersfoort

Regio Haaglanden atlas

CAS heeft in het kader van het opstellen van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Haaglanden een interactieve klimaatatlas gemaakt voor de regio. Met deze klimaatatlas zijn gemeenten in staat om snel een ruimtelijk beeld te krijgen van (toekomstige) opgaven.

Regio Haaglanden atlas

Waterschap Vallei en Veluwe atlas

Niet alleen het klimaat verandert, ook de samenleving verandert. In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe maakte CAS een interactieve atlas waarin de effecten van het toekomstige klimaat met de toekomstige sociaal-economische omstandigheden zijn gecombineerd.

Waterschap Vallei en Veluwe atlas

Provincie Gelderland atlas

Samen met de gemeente heeft CAS een interactieve klimaatatlas voor de provincie Gelderland ontwikkeld. De atlas schetst mogelijke effecten van een veranderend klimaat en grondgebruik. Dit schept een basis voor de omgevingsvisie van de provincie. .

Provincie Gelderland atlas

Handreiking klimaatbestendige spoorwegen en stations

Spoorwegbeheerder Prorail zoekt naar een manier om het spoorwegsysteem klimaatbestendig te maken en te houden. CAS ontwikkelde samen met ORG-ID en GrondRR een handreiking voor klimaatbestendige spoorwegen en stations

Handreiking klimaatbestendige spoorwegen en stations

Klimaateffectatlas Weert en Nederweert

CAS heeft de resultaten van een klimaatscan gevisualiseerd in een Story Map. Naast wateroverlast heeft ook droogte en hitte een plek in de atlas en zijn kansrijke locaties voor maatregelen geïnventariseerd.

Klimaateffectatlas Weert en Nederweert

Klimaateffectatlas Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft samen met CAS, het KNMI en de waterschappen een interactieve atlas van klimaateffecten ontwikkeld. Zij hebben dit gedaan in de vorm van een Story Map. Bestaande kaarten en studies zijn hierin samengebracht.

Klimaateffectatlas Zuid-Holland

Provincie Antwerpen: Klaar voor klimaatverandering

CAS heeft samen met Alterra en KU Leuven bijgedragen aan de voorbereiding van het klimaatadaptatieplan voor de provincie Antwerpen. We brachten de effecten van klimaatverandering in kaart en formuleerde strategieën die de gevolgen van klimaatverandering beperken.

Provincie Antwerpen: Klaar voor klimaatverandering

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. Het biedt een centrale informatievoorziening voor overheden en marktpartijen om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken.

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

DeltaCAP

Het Bangladesh Delta Plan 2100 Formulation Project bevindt zich in de laatste fase. Hoe kunnen we bijdragen aan het behoud en onderhoud van de informatie, data en ervaringen die zijn opgedaan in het project? En hoe kunnen we het implementatieproces ondersteunen?

DeltaCAP

Kwetsbaarheden analyse Bangladesh

Bangladesh wordt vaak genoemd al een van de meest kwetsbare landen in relatie tot klimaatverandering. Maar wat betekent dat eigenlijk? Welke sectors en regio’s worden het meest getroffen? En zijn alle mensen even kwetsbaar?

Kwetsbaarheden analyse Bangladesh

Bangladesh Deltaplan 2100

Net als Nederland moet Bangladesh het hoofd boven water houden in een dynamische delta. Door de effecten van klimaatverandering worden deze uitdagingen in de toekomst nog groter. Lees hier hoe stichting CAS heeft bijgedragen aan een deltaplan 2100 voor Bangladesh.

Bangladesh Deltaplan 2100

Een strategie voor klimaatadaptatie in Voorne-Putten

Het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten ligt in een waterrijk gebied dat gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering. CAS ondersteunt bij het opstellen van een adaptatiestrategie én aan concrete maatregelen die vanaf morgen kunnen worden toegepast.

Een strategie voor klimaatadaptatie in Voorne-Putten

Himalayan Adaptation, Water and Resilience (HI-AWARE)

Doel van het HI-AWARE project is om de meest urgente adaptatievraagstukken in Pakistan, India, Bangladesh en Nepal aan te pakken. CAS verbindt hierbij onderzoek met beleid en praktijk door middel van visualisatie-en participatietools.

Himalayan Adaptation, Water and Resilience (HI-AWARE)

Klimaateffectatlas

De Klimaateffectatlas zet (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hittestress op de kaart. Vul uw gemeentenaam in en bekijk wat er speelt in uw gebied.

Klimaateffectatlas

Regio Rotterdam atlas

Klimaatverandering is een complex fenomeen met tal van scenario’s en onzekerheden. In het kader van de Adaptatiestrategie Regio Rotterdam (ARR) ontwikkelde CAS een interactieve regionale klimaatatlas. De atlas maakt inzichtelijk wat er zoal op de regio afkomt.

Regio Rotterdam atlas

Klimaatateliers Gelderland

Het klimaatatelier is een interactieve ontwerpworkshop waarbij kennis over klimaatverandering wordt ingebracht. Doel van het klimaatatelier is om de effecten en gevolgen van klimaatverandering tastbaar te maken en een concreet handelingsperspectief te bieden.

Klimaatateliers Gelderland

Stad Rotterdam atlas

Rotterdam zet zich in voor het klimaatbestendig maken van de stad. De ambitie luidt “Rotterdam klimaatbestendig in 2025”. CAS hielp de gemeente Rotterdam met het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering.

Stad Rotterdam atlas

Klimaatinformatieanalyse waterschap Rivierenland

Het waterschap Rivierenland werkt aan een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting. Een eerste belangrijke stap ligt in het organiseren van de beschikbare en relevante informatie op het gebied van klimaatverandering voor de regio. CAS ondersteunde hen met deze stap

Klimaatinformatieanalyse waterschap Rivierenland