Handreiking voor klimaatbestendige Rijksgebouwen

Rijksvastgoedbedrijf
2018-2019
Nederland

De rijksoverheid bezit veel gebouwen, grond en infrastructuur. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de vastgoedportefeuille. Dit vastgoed bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. Het RVB zorgt voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling van deze gebouwen en terreinen. Om te anticiperen op klimaatverandering wil het RVB haar vastgoed en terreinen klimaatbestendig maken.

Het RVB heeft GrondRR, Atelier groenblauw en CAS gevraagd om daarin te ondersteunen. Er wordt een aanpak gevolgd zoals ook voor spoorwegbeheerder ProRail: het opnemen van klimaatadaptatie in het Ambitieweb duurzaam GWW. Het Ambitieweb duurzaam GWW is een instrument dat in projecten gebruikt kan worden om op meerdere duurzaamheidsaspecten een ambitie te vormen.

Samen met het RVB is verkend hoe klimaatadaptatie het beste kan worden opgenomen in het Ambitieweb. Dit heeft geleid tot het opstellen van een handreiking. In de handreiking is de eerste stap: inzicht krijgen in de kwetsbaarheid voor klimaatverandering. Met behulp van de handreiking en de landelijke Klimaateffectatlas kan snel een beeld gevormd worden van de klimaateffecten die mogelijk een risico vormen voor het gebouw of terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld over hinder en schade door wateroverlast, hittestress binnen en buiten gebouwen en verzakkingen door droogte en bodemdaling. Het tweede deel van de handreiking gaat over kansen en een ambitie vormen. Er worden drie ambitieniveaus voor klimaatadaptatie onderscheiden 1) het niet verergeren van de effecten van klimaatverandering; 2) het verminderen van de kans op overlast en schade en; 3) het aanzienlijk verminderen van de kans op overlast en schade en het creëren van meerwaarde voor de omgeving en/of regio. De handreiking geeft voor de verschillende klimaateffecten inspirerende voorbeeldmaatregelen.

Partners